Všeobecné obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky spoločnosti :

Autoklub Slovakia Asisstance s.r.o.

so sídlom Bosákova 3, 8510 04 Bratislava

IČ0 31 370 977

IČ DPH SK2020353280

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 6872/B.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)
upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti Autoklub Slovakia Asisstance
s.r.o. (ďalej len ASA) a kupujúceho pri dodávkach tovaru zo sortimentu
spoločnosti ASA kupujúcemu na základe jeho objednávky.

2. Zaslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, ktorý tak
učinil, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. Tieto
VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti ASA, ktorí jej pošlú
objednávku.

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich
zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti ASA. Spoločnosť ASA si
vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou ASA a kupujúcim,
ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52
ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri
uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

5. Tovar dodávaný spoločnosťou ASA nie je bez
predchádzajúceho písomného súhlasu určený k ďalšiemu predaju.

II. Základné definície a pojmy

1. Kupujúci je podnikateľský subjekt (ďalej len
kupujúci), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky,
osobne, poštou, e-mailom, , prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti ASA)
objednávku tovaru do spoločnosti ASA.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v
aktuálnom katalógu spoločnosti ASA alebo na internetových stránkach spoločnosti
ASA s názvom a katalógovým číslom (ďalej len tovar).

3. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou ASA
v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie)

4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho,
vykonaný voči spoločnosti ASA, s cieľom obdržať od nej plnenie.

5. Mimo katalógový tovar je tovar, upravený podľa
priania kupujúceho, alebo tovar, ktorý sa nenachádza v katalógu spoločnosti ASA
a bol zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej, alebo
e-mailovej požiadavky.

III. Objednávanie tovaru

1. Objednávka môže byť spoločnosti ASA zaslaná poštou
na adresu spoločnosti ASA, tak ako je uvedené v katalógu alebo na internetových
stránkach spoločnosti ASA,  poslaná
e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti ASA, tak ako je uvedené v katalógu
alebo na internetových stránkach spoločnosti ASA alebo vytvorená
prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti ASA

2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto
údaje:

a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno
a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo
e-mailovú adresu).

b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu a poprípade
tiež jeho popis.

c) Množstvo objednávaného tovaru.

d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj
uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska
kupujúceho).

e) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so
spoločnosťou ASA odlišne od uvedených VOP.

f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre
internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne
tiež odtlačok pečiatky kupujúceho.

g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k
prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k
prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho
zamestnanec).

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa
predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť ASA sa v takom
prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov
objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia
údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti ASA sa
objednávka považuje za úplnú.

4. Na základe písomnej, faxovej, elektronickej alebo
e-mailovej požiadavky kupujúceho resp. ním poverenej osoby, môže spoločnosť ASA
objednať, kúpiť a naskladniť mimo katalógový tovar pre potreby kupujúceho.
Kupujúci je povinný všetok tento mimo katalógový tovar od spoločnosti ASA
odobrať v lehote najviac 7 kalendárnych dní od dátumu naskladnenia tohto mimo katalógového
tovaru spoločnosťou ASA a tento mimo katalógový tovar spoločnosti ASA zaplatiť
v lehote splatnosti uvedenej na príslušnom daňovom doklade.

5. Ihneď po doručení úplnej objednávky je spoločnosť ASA
povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie
je na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje
spoločnosť ASA kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak je
dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť ASA
kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.

6. Telefonické hovory so spoločnosťou ASA môžu byť
monitorované.

IV. Kúpna cena tovaru

1. Spoločnosť ASA si vyhradzuje právo zvýšiť cenu
tovaru oproti cene uvedenej vo web shope. V prípade výrazných a
preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť ASA bude
kupujúceho o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať.

2. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa
aktuálneho cenníka spoločnosti ASA.

3. V prípade, že sa spoločnosti ASA nepodarí
kupujúceho kontaktovať podľa predchádzajúceho odseku v dostatočnom predstihu
tak, aby objednaný tovar mohol byť dodaný v lehote podľa čl. VII. bod 2., je
spoločnosť ASA povinná dodať tovar za cenu uvedenú v cenníku.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti ASA
podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany
kupujúceho.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:

a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti ASA
za predpokladu, že kupujúci tovar objednáva za aktuálnu cenu,

b) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním
tovaru za zmenenú cenu podľa čl. IV. bod 4.,

c) okamihom uplynutia lehoty na kontaktovanie
kupujúceho podľa čl. IV. bod 3.,

d) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním
alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl.
III. bod 3., podľa toho, čo nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný
tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti ASA uvedený na daňovom
doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena
považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu
spoločnosti ASA uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa
rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne
vystavený zákazníkovi spoločnosťou ASA alebo kuriérskou službou.

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť ASA na
základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného
na daňovom doklade, ktorý spoločnosť ASA kupujúcemu vystaví.

4. V prípade, že spoločnosť ASA kupujúcemu predmetný
tovar podľa dohody nedodá alebo nevyfakturuje v uvedenej lehote, kupujúci tým
nie je zbavený povinnosti odobrať a zaplatiť všetok tovar spoločnosťou ASA
zakúpený resp. zabezpečený výlučne pre potreby kupujúceho na základe písomnej,
faxovej, elektronickej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho resp. ním
poverenej osoby. Kupujúci je povinný tento tovar odobrať od spoločnosti ASA a
spoločnosti ASA tento tovar zaplatiť kedykoľvek na výzvu spoločnosti ASA a to i
po skončení spolupráce, avšak v maximálnej lehote 3 mesiace po ukončení
spolupráce.

5. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči
spoločnosti ASA podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so
spoločnosťou ASA písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade,
že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so
zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy, akciové
ponuky, bonusy či iné výhody poskytnuté mu spoločnosťou ASA a je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň
omeškania.

6. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu
splatnosti, je spoločnosť ASA oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie
od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za
doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo
elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade, sú strany
povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza
k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na
výzvu spoločnosti ASA, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a
nebezpečenstvo kupujúceho.

7. Spoločnosť ASA si vyhradzuje právo vyžadovať od
kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti ASA neuhradené záväzky po lehote splatnosti,
alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní
tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť ASA
právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči
spoločnosti ASA uhradí.

VII. Podmienky dodania tovaru

1. Spoločnosť ASA dodá tovar na svoje náklady a na
svoje nebezpečenstvo na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej
dobe. Dopravné sa účtuje iba v prípade objednávky tovaru, ktorej celková
hodnota nepresiahne sumu 450 EUR bez DPH (po uplatnení zliav). Dopravné nebude
kupujúcemu účtované, pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky
kupujúceho alebo o jej čiastočné plnenie.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou ASA a kupujúcim
dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť ASA dodať objednaný tovar najneskôr do siedmych
pracovných dní na území Slovenska (okrem SO, NE, sviatkov) od prijatia
objednávky v prípade, že objednávka bude spoločnosti ASA doručená v pracovné
dni najneskôr do 14.00 hod.. V prípade, že je objednávka doručená spoločnosti ASA
neskôr, zaväzuje sa spoločnosť ASA dodať objednaný tovar vo vyššie uvedených
lehotách plynúcich od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po
dni prijatia objednávky.

3. Termíny dodania mimo katalógového tovaru, ktorý nie
je uvedený v katalógu sa stanovujú dohodou.

4. Kupujúci je povinný spoločnosť ASA neodkladne
písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby
oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť ASA nezodpovedá za škodu spôsobenú
nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením
povinností kupujúceho podľa tohto bodu.

5. Spoločnosť ASA na základe plnenia vyplývajúceho z
objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorý
kupujúcemu odovzdá pri odovzdaní tovaru spolu s dodacím listom. V prípade
objednávky, ktorá je kupujúcemu dodávaná na niekoľko častí (ďalej len čiastočné
plnenie), odovzdá ASA kupujúcemu daňový doklad - súhrnnú faktúru až pri
poslednej dodávke tovaru daného plnenia spolu s kópiami všetkých dodacích
listov týkajúcich sa daného plnenia. Táto súhrnná faktúra však bude
spoločnosťou ASA vystavená iba za podmienky, že od prvého čiastočného plnenia k
poslednému čiastočnému plneniu týkajúceho sa tej istej objednávky kupujúceho
neuplynie lehota dlhšia ako 5 kalendárnych dní, alebo nepresiahne obdobie
jedného kalendárneho mesiaca. V opačnom prípade vystaví spoločnosť ASA
kupujúcemu daňový doklad - súhrnnú faktúru vždy najneskôr do 7-tich dní od
uskutočnenia prvého čiastočného plnenia, alebo ku poslednému pracovnému dňu
mesiaca, v ktorom bolo uskutočnené čiastočné plnenie, podľa toho, čo nastane
skôr. To má za následok, že k jednej objednávke kupujúceho môže byť v prípade
čiastočného plnenia realizovaného v rozpätí dlhšom ako 7 kalendárnych dní alebo
na prelome kalendárnych mesiacov vystavených viacero daňových dokladov -
faktúr. Kupujúcemu, ktorý poskytol spoločnosti ASA písomný súhlas, zašle
spoločnosť ASA daňový.

6. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať okrem
ďalších, zákonom stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:

a) Označenie a číslo faktúry.

b) Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a
kupujúceho, údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky).

c) Bankové spojenie predávajúceho.

d) Dátum splatnosti kúpnej ceny.

e) Popis dodaného tovaru a jeho množstvo.

f) Číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá.

g) Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade.

h) Číslo príslušného dodacieho listu.

9. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru
vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti ASA originál
vystavenej faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo
faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci
povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V
prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť ASA vystaví
kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote
splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba
faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v
takom prípade beží od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

10. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu
zákazníkom na iný právny subjekt, alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako
bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť spoločnosti ASA
administratívny poplatok (25 EUR bez DPH).

11. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare,
zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na
kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany kupujúceho od
spoločnosti ASA.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až
celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného
spoločnosťou ASA.

13. Kupujúci, ktorý vráti objednaný tovar alebo len
jeho časť, stráca nárok na uvedený/é darček/y. V prípade, že kupujúci
tento/tieto nepoužitý/é nepoškodený/é a nerozbalený/é darček/y nevráti spolu s
vráteným tovarom alebo jeho časťou, bude výška dobropisu takéhoto kupujúceho
automaticky znížená o cenu darčeka/darčekov. Cenu darčeka/darčekov jednostranne
stanovuje spoločnosť Autoklub Slovakia Asisstance s.r.o. Kupujúci, ktorí majú
neuhradené záväzky po splatnosti voči spoločnosti ASA strácajú nárok na uvedené
darčeky.

VIII. Reklamácie, záruka za akosť, vrátenie
tovaru a odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru
skontrolovať a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri
dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48
hodín od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať,
prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

2. Kupujúci má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar,
s výnimkou mimo katalógového tovaru ako aj s výnimkou tovaru upraveného podľa
jeho priania, do 7 dní odo dňa dodania

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia §
52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na
druh dodávaného tovaru, od zmluvy odstúpiť do 7 dní odo dňa dodania tovaru. Právo
odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa
priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo podlieha rýchlej skaze,
opotrebovaniu alebo zastaraniu, alebo sa jedná o mimo katalógový tovar.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so
súhlasom kupujúceho započaté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim
spotrebované alebo využité

c) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena
závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli spoločnosti ASA
a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

d) na dodávku tovaru upraveného podľa priania
kupujúceho

e) na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze ako
aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom

f) na dodávku tovaru v uzavretom obale, z ktorého
kupujúci tovar vyňal a z hygienických dôvodov tento tovar nie je
možné vrátiť

g) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových
programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal

h) spočívajúcej v hre alebo lotérii

i) na opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom
kupujúcim na jeho žiadosť

j) na ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo využitie
voľného času, pokiaľ spoločnosť ASA tieto plnenia poskytuje v určenom
termíne

k) na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný
na hmotnom nosiči a bol dodaný pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

5. Právo vrátiť tovar musí kupujúci uplatniť u
spoločnosti ASA písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Kupujúci je
povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom
balení. Spoločnosť ASA zaistí odvoz vráteného tovaru. Ak kupujúci využije právo
na odstúpenie zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že spoločnosť ASA je
oprávnená požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s
odstúpením od zmluvy a náhradu škody, v prípade, ak kupujúci prevzal od
spoločnosti ASA tovar bez zjavných vád a v požadovanom stave, množstve a
akosti. Kupujúci sa zaväzuje takto vyčíslené náklady a škodu spoločnosti ASA
uhradiť v lehote do 10 dní od doručenia výzvy na ich úhradu.

6. Spoločnosť ASA je oprávnená preskúmať tovar vrátený
kupujúcim za účelom zistenia, či nebol vrátený tovar poškodený, opotrebený či
čiastočne spotrebovaný a to v lehote do 30 dní odo dňa obdržania
vráteného tovaru zo strany kupujúceho podľa predchádzajúcich ustanovení tohto
článku. V prípade, že je vrátený tovar v poriadku, je spoločnosť ASA povinná
vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu a to v lehote do 10 dní odo dňa
skončenia lehoty určenej na preskúmanie stavu tovaru, pokiaľ kupujúci kúpnu
cenu za tovar zaplatil. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu za tovar
spoločnosti ASA nezaplatil, bude kupujúcemu vystavený dobropis a vzájomný
zápočet pohľadávok.

7. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar
štandardne ponúkaný v katalógu spoločnosti ASA.

8. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná
doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom stanovená záručná doba odlišná.
Individuálna záručná doba je vždy uvedená v katalógu spoločnosti ASA v popise
konkrétneho tovaru.

9. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru
kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po
ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť
ASA (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie
veci spôsobené jej obvyklým používaním.

10. Záručná doba sa vzťahuje výlučne na výrobné vady
tovaru alebo iné skryté vady, ktoré neboli spôsobené mechanickým poškodením
alebo opotrebovaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru
na iný účel ako je určený, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či
iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných
javov. Záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho,
že nebol skladovaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy
predmetného tovaru.

11. Spoločnosť ASA zodpovedá kupujúcemu za to, že
tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou,
predovšetkým, že je bez vád. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim
nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby
spoločnosť ASA bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedla do stavu
zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou.
Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu
z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To však neplatí, pokiaľ kupujúci
pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor
s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

12. Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje
kupujúceho, názov a katalógové číslo reklamovaného tovaru, množstvo vadného /
chýbajúceho tovaru, popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje, dátum
prevzatia reklamovaného tovaru a číslo príslušného dodacieho listu / faktúry - daňového
dokladu / objednávky, dátum reklamácie.

13. Reklamáciu, ktorú spoločnosť ASA uzná za
oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 30 pracovných
dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany spoločnosti
ASA je tiež poskytnutie nového plnenia. Spoločnosť ASA je oprávnená neuznať
reklamáciu, ktorá nebola kupujúcim uplatnená včas.

IX. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných
oznámení

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná
zákonom č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších
predpisov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných
údajov, ktoré na účely uzavretia kúpnej zmluvy spoločnosti ASA poskytol, ako
jeho meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne
číslo, prípadne ďalšie údaje oznámené kupujúcim pre potreby spoločnosti ASA k
naplneniu účelu kúpnej zmluvy (ďalej spoločne všetko len ako "osobné
údaje").

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov
spoločnosťou ASA, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a
pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení spoločnosti ASA
kupujúcemu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje
osobné údaje pri internetovej objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný
bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť ASA o zmene vo svojich osobných
údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže
spoločnosť ASA poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb
prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje spoločnosťou ASA bez predchádzajúceho
súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.
Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom
alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú
presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných
údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním
osobných údajov môže vo vzťahu k spoločnosti ASA odvolať písomným
oznámením doručeným na adresu spoločnosti ASA.

8. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní
svojich osobných údajov, je spoločnosť ASA povinná mu túto informáciu odovzdať.
Spoločnosť ASA má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety
požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie
informácie.

9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií
súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnosti ASA na elektronickú
adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení
spoločnosťou ASA na elektronickú adresu kupujúceho.

X. Doručovanie

1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia
súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne​​,
a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa
doručuje na adresu jeho elektronickej pošty.

2. Správa je doručená:

- v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom
jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných
elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak
adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) odmietne zásielku
prevziať,

- v prípade doručovania prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od
uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak
dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade,
že sa adresát o uložení nedozvedel.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s
nákupom tovaru z katalógu spoločnosti ASA, ktorý je určený pre podnikateľské
subjekty, t.j. pre fyzické a právnické osoby. Pre dodávku mimokatalógového
tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti ASA uvedený, sa tieto VOP použijú
iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou ASA a kupujúcim
dojednané individuálne.

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou ASA a kupujúcim
môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP
ako takých, vylúčené.

3. Právne vzťahy medzi spoločnosťou ASA a kupujúcim sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

5. Pokiaľ vzťah medzi spoločnosťou ASA
a kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, vtedy platí, že vzťah sa riadi
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2014.